کاشی سنتی اسپادانا

طبقه بندی موضوعی

 

در تعریف فرآیندگرایی چنین گفته می شود که روشی است که با محور قراردادن فرآیندهای کسب و کار و حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده، برای سازمان مزیت رقابتی به ارمغان می آورد. به منظور اینکه یک سازمان در راه فرآیندگرایی گام بردارد می بایست تمامی تلاش خود را جهت پیاده سازی موارد زیر به کار گیرد:

الف – تشخیص فرآیندها:
ابتدا باید فرآیندها را شناسایی کرده و برای آنها نام و عنوان برگزید. شناسایی و نامگذاری فرآیندها گامی بسیار حساس و بنیادین است. پاره ای از سازمانها به اشتباه، فعالیتهای وظیفه ای کنونی را فرآیند به حساب می آورند.

ب – شناساندن اهمیت فرآیندها به همه دست اندرکاران:
گام دوم شناساندن فرآیندها و اهمیت آنها به همه مدیران، کارکنان و نمایندگان دور و نزدیک است به نحوی که باید فرآیندها، نام آنها، ورودیها و خروجیها و ارتباطات آنها برای همه افراد ملموس باشد.

ج – انتخاب معیار ارزیابی:
برای اطمینان از کارکرد درست فرآیندها، باید بتوان پیشرفت آنها را اندازه گرفت و در آن صورت به معیارهایی نیازمندیم. این معیارها می توانند برحسب ضرورت بر پایه خواسته مشتری یا بر پایه نیازهای خود سازمان مانند هزینه فرآیند و به کارگیری درست منابع واقع شوند. معیارهای همگون در کارکرد فرآیندی، افراد را به صورت یک تیم منسجم درخواهد آورد.

د – به کارگیری مدیریت فرآیندگرا:
سازمان فرآیند محور بایستی همواره در بهسازی فرآیندهای خود بکوشد زیرا این رویکرد کاری پیوسته و مداوم است. بنابراین، عمده فعالیت مدیریتی این گونه سازمانها اداره و پیشبرد درست فرآیندها در بالاترین توان آنها، بهره گیری از فرصتها در بهسازی فرآیندها، و پیگیری در کاربرد فرصتها است. فرآیند محوری یک طرح موقتی نبوده، بلکه راه و روشی دائمی و فراگیر است.

بعد از طراحی فرایندها به طراحی فعالیت ها و سپس جزییات انجام پروژه می پردازیم و نظارت انجام فعالیت ها را بطور کامل به عهده می گیریم.

در مورد نظارت با مشخص کردن  معیار نظارت ، ابزار اندازه گیری ، انطباق ،عملیات اصلاحی بسته به نوع فرایند و پروژه یکی و یا ترکیبی از ابزار کنترل نوع اول (کشف اشکال و خرابی ) ، نوع دوم (کنترل فرایند) ، نوع سوم (هماهنگی ) ویا نوع چهارم (برخورد استراتژیک)  به کار می رود.

اساس عملیات مدیریت پروژه اسپادانا  ، طراحی ها و نظارت بر مبنای   PMBOK (Project Management Body of Knowledge)  خواهد بود.

در زیر تعرفه طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی مصوب وزارت مسکن و شهرسازی آمده است اما در موارد پروژه های خطوط تولیدی محصولات و خدمات  متاسفانه تعرفه مصوبی در کشور وجود ندارد و بسته به اندازه پروژه و توافقی می باشد.